Fíliáink:
Házhely
 
 
 

Sarlós Boldogasszony templom

1923-ban Eszterházy Pál herceg telket osztott Kapuvár északi részén nem messze a Magas úttól. A terület közepén kijelölt négy központi telket; ebből kettőt az egyház javára szánt, templom és plébánia építésére. Sajnos ez a gazdasági nehézségek, a ferencesek Kossuth utcai letelepedése miatt, majd a kommunizmus uralma alatt nem valósulhatott meg. 1987-ben a Magyarok Nagyasszonyának ünnepén határozta el az Egyházközség a templom felépítését. Különféle betartások, a rosszindulat megnyilvánulásai, szinte folyamatos akadályoztatások után kaptuk meg az építési engedélyt. Alapkőletétel 1989 júniusában volt, melyet Dr. Pataky Kornél győri megyéspüspök végzett. A tervet Jáky György győri építész, festőművész készítette el. A kivitelezés a kapuvári Városgazdálkodási Vállalat részvételével, Papp Imre főmérnök és Rinner Sándor építész vezetésével történt. A műszaki ellenőr Lukácsi István építész volt. A templom sarlóhoz hasonló elrendezésű, külön belső kápolnával, a nagyterem területe 250 m2. Létrejötte a Kapuvárott élő emberek adományainak, a győri egyházmegyében tartott gyűjtéseknek, külföldi segélyszervezetek, külföldön él kapuváriak, valamint a vállalatok anyagi, természetben nyújtott támogatásának köszönhető. Külön köszönet a Termelőszövetkezetnek és a Diadal Ruhaipari Rt.-nek. A templom elkészültével 27 milliós értékkel - ebből emberi közmunka és vállalatok segítsége közel 4 millió forintot tett ki - gyarapodott az Egyházközség és Kapuvár városa. Köszönet mindezért mindenkinek, de elsősorban az Úrnak aki ehhez erőt, buzgóságot és sok kitartást adott.

A felszentelés 1991. szeptember 12-én történt, melyet Győr püspöke Dr. Pápai Lajos végezett el. A megépült templom lassan szépült, mint az új családi házak. Az eltelt több mint tíz esztendő alatt szinte minden elkészült: oltár, oltárkép, liturgikus tér a berendezéseivel. A padtömbök, keresztút és a színes ablakok Perlaki István üvegfestő-iparművész munkái. 1998-ban a gartai születésű Kiss-György Barnabás ferences szerzetes atya két új harangot ajándékozott a templomnak. Ő szinte évenként segíti adományaival, ajándékaival a számára nagyon kedves Szűz Anya templomot. A nagy hálaadás 2001. szeptember 12-én történt, amikor köszönetet mondott a plébánia papsága, az Egyházközség, hívek és vendégek a sok isteni erőért melyben tíz éven keresztül részesült a Házhely lakossága. Mintegy a munkálatok lezárásaként új, digitális, két manuálos villanyorgonát szenteltünk, hogy az Istent dicsőítő énekek szebbé tehessék az istentiszteleteket.

A templomépítők: Zsebedics József kanonok-plébános, Szakály Gyula káplán, Horváth Ferenc lelkész, a kerületi esperes Horváth István prépost-kanonok, gartai plébános, a Szent Ferenc templom igazgatója pedig Horváth Brunó főesperes. Az Egyházközség elnöke Kiss M. Gyula, alelnök Varga István, templomatya pedig Németh István.
 
 
További képek a templomról
 
 
A szentély
A karzat
 

Az oltárkép

Az új üvegablak
 
Szentmisék rendje:
Nyáron
(04. 01. - 09. 30.)
Télen
(10. 01. - 03. 31.)
péntek:
17.30
16.30
vasárnap:
08.00
08.00
 

Öntésmajor
Szent Pál templom

Az Eszterházi Hitbizomány egyik régi majora Öntés. Az embereket fogatokkal, később lóvasúttal szállították a kapuvári Nagytemplomba. A majornak már 1870-ben volt uradalmi iskolája kántortanítóval. Ezen iskolát a tanítólakással együtt többször átépítették. 1934-ben a Hitbizomány oltárfülkét építtetett az iskola nagytereméhez. Ebben helyezték el a homokkőből készült oltárt, rajta pedig a védőszentnek, Szent Pál apostolnak szobrát. A hívek anyagilag hozzájárultak az istentisztelethez szükséges felszerelések megvásárlásához. Ezentúl nagy ünnepeken a plébánia papsága, majd a Kapuvárra telepített ferencesek járnak ki misézni. Az első tanítók Szabó Kálmán, Smidt Elek, majd Kiss V. Pál segítették ezen munkát, sőt ellátták a vasárnapi litániákat, később a kántorizálást. A második világháború utáni idők nagy társadalmi változásai után, a kommunista vezetés faajtóval lezárta az oltárfülkét ezzel akadályozva a lelkipásztori munkát. Ettől kezdve a földhöz juttatott volt öntési cselédek gondoskodtak a lelkipásztorok szállításáról. Az erőszakosan megszervezett termelőszövetkezet létrejötte után pedig minden feladat a kapuvári plébániára hárult, még az Öntésmajorba jutás nehézségei is.

Miután 1976 májusával teljesen megszűnt az iskola, a nagytermet különböző szolgáltatásokra használták, többek között misézésre is. Az 1982-es esztendő nagy változást hozott. Lebontották a régi tanítólakot, új orvosi rendelőt és postát építettek, a régi tantermet a kis irodával együtt a Városi Tanács engedélyével kápolnává alakították.

Ekkor lesz kicsike temploma Öntésnek. A hatalmas munkával (sok társadalmival) és anyagi áldozattal létrehozott istenházát Dr. Pataky Kornél megyéspüspök szentelte fel 1982 szeptember 18-án Orbán Imre templomatya kérésére. Ettől kezdve a plébános Zsebedics József, Szakály Gyula és Kapui Jenő káplánok rendszeresen miséznek az öntésmajori Szent Pál templomban. 1985-ben új harangtorony épült az iskolaudvarban, majd telekcserék és épületvásárlások következtek. Az egyházközségé lett a templom, valamint a volt iskolaudvar, melyet szép karácsonyfafenyők díszítenek. A fenyőfák növekednek, a templomot megtöltik az öntésiek, vannak ministránsok, felolvasók és énekesek. Várjuk a vidék fejlesztését, mely Kapuvár egyes számú választókörzete részére is gazdasági, társadalmi és lelki fejlődést hozna.
További képek a templomról
A szentély

A templom belső tere

Szentmisék rendje:
Nyáron
(04. 01. - 09. 30.)
Télen
(10. 01. - 03. 31.)
vasárnap:
09.30
09.30

Tőzeggyármajor
Nagyboldogasszony templom
A szentély

Az épület

Nagyboldogasszony szobor
Szentmisék rendje:
Nyáron
(04. 01. - 09. 30.)
Télen
(10. 01. - 03. 31.)
vasárnap:
10.45
10.45