"Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt,
hogy lássák jócselekedeteiteket és
dicsőítsék Mennyei Atyátokat!" /Mt. 5,16/

2015. április 19.: Plébániai Tanácsadó Testület eskütétele

 

A II. Vatikáni Zsinat a világi krisztushívőknek, elsősorban a pasztorális tanácsnak különösen fontos szerepet szán a megújuló egyház életében. Apostoli munkára hívja fel őket Krisztus ügyének szolgálatában. Plébániánk híveinek törvényes jelölése és választása után alakult meg Szent Anna Egyházközségünk Tanácsadó Testülete.
Az új testület ünnepélyes fogadalomtételére 2015. április 19-én, vasárnap az esti szentmise keretében került sor. Ígéretet tettek arra, hogy a Plébánia Tanácsadó Testület (PTT) tagjaként életükkel, munkájukkal mindig és mindenben az Anyaszentegyház törvényei szerint munkálkodnak.
A 70. életévüket betöltött személyek a PTT-nek tiszteletbeli tagjai maradtak, lelkiismeretes munkájukat, segítőkészségüket, hitvalló életüket emléklappal köszönte meg plébánosunk Radó Tamás atya. További életükre a Jóisten áldását kérte.

kép és szöveg: DukainéM