Dicsőség, szent áldás, tisztesség
A föltámadt Úrnak, Húsvéti Báránynak,
Dicsőség, szent áldás, tisztesség.

A halál és élet harcra szállt.
Meghalván az Élet, a halálon Úr lett,
A halál és élet harcra szállt.

 

„...Bementek a sírba, és egy fehér ruhába öltözött ifjút láttak, amint ott ült jobb felől. Megrémültek, de az megszólította őket: „»Ne féljetek! Ti a keresztre feszített názáreti Jézust keresitek. Feltámadt, nincs itt! Nézzétek, itt van a hely, ahová temették. Siessetek, és mondjátok meg tanítványainak és Péternek: Előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok majd őt, amint megmondta nektek.«” [Részlet_Mk 16,1-7]

 
 
 

2016. március 26.: Nagyszombat

Feltámadási szertartás körmenettel

Nagyszombaton az esti vigília-szertartással veszi kezdetét a húsvét ünnepe, amely a kereszténység legnagyobb örömhírét hirdeti: Jézus feltámadt a halálból, s ezzel minden egyes embert megváltott bűneitől. A vigília szertartása négy, jól elkülönülő lényegi részből áll: a fény liturgiájából, az igeliturgiából, a vízszentelésből és az áldozati liturgiából.
Szent Anna plébániatemplomunkban nagyszombaton este 7 órakor a fény liturgiájával kezdődött a szertartás. A bevonulási körmenettel helyezték el az oltár közelében a meggyújtott húsvéti gyertyát, mellyel Krisztust, a „Világ Világosságát” idézték.
A feltámadás örömét kifejező dicsőségre ismét megszólaltak: a csengők, az orgona és a harangok. Az igeliturgiában elhangzott olvasmányok és az evangélium után következett a vízszentelés szertartása és a keresztségi fogadalom megújítása.
Az ünnepi szertartás az Eucharisztia ünnepélyes bemutatásával teljesedett ki.
A szentmise végén következett a feltámadási körmenet az asszisztencia vezetésével. Szemet gyönyörködtető, örömteli látvány volt a Kapuvár főterén végighaladó hatalmas hívősereg, akik buzgó énekléssel adták a világ tudtára az örömhírt: Krisztus feltámadt!
Az ünnepi szertartás a húsvéti eledelek megáldásával, megszentelésével fejeződött be.

           
HÚSVÉTI IMA
 

Jézus, feltámadásod világosság a népeknek, fény az embereknek!
Hadd legyen életem is fény a sötétségben: szeressek ott, ahol gyűlölnek, megbocsássak, ahol sértegetnek, összekössek, ahol szakadás van, reményt ébresszek, ahol elkeserednek, vigasz legyek, ahol szenvednek, örömet vigyek, ahol szomorúak.
Uram, add, hogy fény legyek sötétségben!

 

(Alexandriai Szent Cirill (370-444)

kép és szöveg: DukainéM.