2016. júlus 26.: Szent Anna nap - esti nagymise

Buzgó imádsággal kérjük Szent Anna segítségét életünk mindennapján

Szent Anna búcsúünnepünk alkalmából 2016. július 26-án, kedden 19 órai kezdettel az ünnepi nagymisét Váradi Kristóf győrasszonyfai újmisés tartotta, akit dr. Pápai Lajos püspök, apostoli kormányzó 2016. június 17-én a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban áldozópappá szentelt. Koncelebrált: Zsebedics József kanonok, Győr-Sziget plébánosa
"Krisztus Jézus Nagyanyjának, dicsőséges Szent Annának, zengjen buzgó éneket szívünkből a szeretet..." hangzott fel a szentmise bevezető éneke, amikor az újmisés atya a ministránsok és kapuvári népviseletbe öltözött asszonyok, férfiak kíséretével érkezett plébániatemplomunkba.
A szentmise elején mondott köszöntőjében Dukai Miklós egyházközségi alelnök kiemelte, hogy buzgó őseink a legnagyobb mezőgazdasági munka, az aratás időszakában is megtartották templomunk búcsúnapját és mi is megtartjuk. Reményét fejezte ki, hogy a jövő nemzedékek sem feledkeznek el templomunk búcsúünnepéről. A Szentírásból vett idézettel: "Az aratnivaló sok, de a munkás kevés." azt hangsúlyozta, hogy nem csak a fizikai kétkezi munkásra, hanem az égi aratás földi segítőire is vonatkozik ez a megállapítás. Kérte a hívek buzgó imáját, hogy a Jóisten tartsa meg Kristóf atyát a vállalt hivatásában. Egész életére, munkálkodására adja bőséges áldását.
Prédikációját az újmisés atya így kezdte: "Szent ez a hely és minden tiszteletre méltó. Szent ez a templom, amelyet több száz évvel ezelőtt építettek őseitek, mert ezen a helyen összekapcsolódik az ég a földdel. Aki ide belép, az maga mögött hagyja a profán világot, ahol a mindennapjai folynak, és átlép Isten terébe. Ezen a helyen, az oltáron összekapcsolódik a mi földi világunk az égi világgal, és nem csak az Úristennel, hanem a szentek egész sokaságával. Itt a kapuvári nagytemplomban Szent Annával, azzal az asszonnyal, aki Jézusnak nagymamája volt, Szűz Máriának édesanyja. Szükség van az ő pártfogására, hiszen őt úgy is tisztelik, mint segítő a párválasztásban, a házasságkötésben, a termékenységben, szülésnél, illetve a családi békének a fenntartásában."
Az elmélkedés lényegi mondanivalóját körüljárva, arról beszélt, hogy milyen sok élethelyzetben lehet kérni Szent Anna segítségét: "Szent Annát kérni lehet ezért is, hogy fiataljaink, gyerekeink, unokáink tudjanak megfelelő párt találni. Egy olyan szent a ti pártfogótok, akinek gondja van a ti családjaitokra, a családi békének a megőrzésére, hogy az ne hulljon szét.
A modern világunk folyamatos termelésre és folyamatos fogyasztásra épül. Az embernek nem természete az, hogy éjszaka dolgozik, mert három műszakra jár. Sok család ebbe megy tönkre, amikor a férj, a feleség műszakbeosztásuk miatt nem is találkozik, kerülik egymást.
Szent Annát kérni kell, hogy ha kényszerítve is van az ember, hogy ilyen életmódot éljen, mégis adja meg a család békéjét és egységét. Hogy ne áldozzunk fel mindent, még a családunkat is, anyagi javakért, előrejutásért.
Amíg nem az Istenben vannak összekapcsolódva a családok, a házaspárok, addig bizony nem tudnak megoldást találni sok problémára. Mert, ha csak a földi szinten van összekötve két ember élete, az nagyon sérülékeny tud lenni. Ha viszont Istenben, szentségi házasságban van összekötve két ember élete, akkor több segítséget várhat.
Ennek az ünnepnek legyen az üzenete számunkra, hogy imádkozunk családjainkért.
- Imádkozunk a fiatalokért, hogy tudják vállalni a házasságot,
- Imádkozunk azokért a gyermekekért, akiknek meg kellett volna születniük, de nem születhettek meg.
- Imádkozunk azokért, akiknek hajótörést szenvedett a házasságuk.
- Imádkozunk az özvegyekért, akik egyedül vannak, akik nem tudnak megoldást találni problémájukra. Ehhez segítsen minket Szent Anna és Jézus Krisztus, aki a dicsőség királya."
A záró áldás előtt plébánosunk Tamás atya köszönetét fejezte ki az újmiséshez intézett gondolatokkal: "Köszönöm a Szent Anna Egyházközség nevében, a búcsúi nap alkalmával, hogy eljöttél az újmisés szentmisét bemutatni és áldásban részesíteni a híveket. Imádkozunk azért, hogy minél tovább légy Isten hűségében, szeretetében, a papságot a legnagyobb örömben és boldogságban tudd megélni. Köszönöm a kedves testvéreknek, hogy az ünnepi alkalommal ma is eljöttek az estére. Mindez kifejezi egyrészt az irántad való tiszteletet és szeretetet, másrészt pedig mindannyiunk kötelességét, felelősségét védőszentünk, Szent Anna felé. Az ő oltalmára, segítségére egyházközségünk és városunk is rászorul. Isten éltessen."
A szentmise végén újmisés áldásban részesültek a jelenlévő hívek, a templomból távozva szentképet kaptak ajándékba.

kép és szöveg: DukainéM.