2016. augusztus 15.: Nagyboldogasszony ünnepén

Nagyboldogasszony ünnepén

Augusztus 15-én, a parancsolt főünnepen Szűz Mária mennybevételét ünnepli a világegyház. Ezen a napon minden katolikus számára kötelező a misehallgatás. Az Egyház azt a hitigazságot ünnepli, hogy a Boldogságos Szűz Mária halála után testestül-lelkestül felvétetett a mennyei dicsőségbe és a mindenható Isten a mindenség királynéjává tette. A dicsőséges rózsafüzérben imádkozzuk a két titkot: Ki téged Szent Szűz a mennybe fölvett; Ki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott. Az ünnepet Szent István király is megülte, sőt e napon ajánlotta Magyarországot a Szűzanya oltalmába. Ezért nevezzük Krisztus szülőanyját Magyarország égi pártfogójának, vagyis Patrona Hungariae-nak.
Nagyboldogasszony ünnepén plébánosunk Radó Tamás atya ünnepi szentmisét mutatott be este 7 órai kezdettel.
Bevezetőjében az evangéliumra utalva arról beszélt, hogy az Isten az emberrel kapcsolatos üdvözítő tervét csodálhatjuk meg Szűzanya egész élete folyamán. Isten azért teremtette az embert, hogy szeretetével éltesse, és elvezesse az örök üdvösségre. Damaszkuszi Sz. Jánostól idézett szavakkal zárta mondandóját:
"Máriának szolgálni, az Ő udvarához tartozni legnagyobb tisztesség, ami bárkit érhet. Mert az, aki az Ég Királynőjét szolgálja, már ott uralkodik is Ővele; parancsa alatt élni több, mint uralmi trónon ülni."
Szentbeszédében tovább folytatta elmélkedését, rávilágítva arra a tényre, hogy az ember csak Istentől várhatja az örök életet, a halál legyőzésével, a feltámadással:
"Isten beleszólt az emberi történelembe, kimondta végleges Igéjét."Ez az Ige "testté lőn'', megfeszítették, de Isten "föltámasztá Fiát halottaiból'', és mindeneket Őneki alávetett." De csak akkor lesz teljes a győzelem, mikor az "utolsó ellenség'', a Halál is le lesz győzve. Jézus győzelme a föltámadásával már megtörtént.
Jézus magára vette a világ bűneit, és mindnyájunk nevében elégtételt nyújtott érte az Atyának. Az Atya pedig azzal igazolta Jézus áldozatának az elfogadását, hogy feltámasztotta a halálból. Jézus így lett a halottak első szülöttje a teremtmények közül.
Krisztus feltámadt, de ennek következményei is vannak, erre magyarázat az Ádám-Krisztus párhuzam. Ádám az egész emberiséget képviselte a bűnnél, Jézus ugyanúgy képvisel mindenkit a feltámadásban.  
Az Egyház jelen életében ez a győzelem a keresztségben és az ebből fakadó életben nyilvánul meg. Az isteni mű akkor jut végcéljához, ha már nem lesz többé se bűn, se halál. Csak akkor valósul meg az embernek Istenhez való hasonlósága, Krisztushoz hasonulása, ha a haláltól való szabadulás, melyet Ő harmadnapra kivívott, kiterjed majd az egész üdvözült emberiségre. Ami Krisztussal (és az Ő nyomdokán és erejéből Máriával) történt, az mutatja, mily cél felé halad a megváltott ember."

kép és szöveg: DukainéM.