Dicsőség, szent áldás, tisztesség
A föltámadt Úrnak, Húsvéti Báránynak,
Dicsőség, szent áldás, tisztesség.

A halál és élet harcra szállt.
Meghalván az Élet, a halálon Úr lett,
A halál és élet harcra szállt.

    "Szombat elmúltával, a hét első napján pirkadatkor Mária Magdolna és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. És íme, nagy földrengés támadt: Az Úr angyala leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. Olyan volt a tekintete, mint a villám, a ruhája pedig fehér, mint a hó. Az őrök reszketni kezdtek félelmükben, és szinte halálra váltak. Ekkor megszólalt az angyal, és ezt mondta az asszonyoknak: "Ne féljetek! Tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek Ő nincs itt, mert feltámadt, amint megígérte. Jöjjetek, nézzétek meg a helyet, ahol feküdt! És siessetek, mondjátok meg tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába. Ott viszontláthatjátok őt! Íme, én megmondtam nektek!" Erre elsiettek a sírtól. Remegve, de nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak. És íme, egyszerre csak Jézus jött velük szemben, és megszólította őket: "Üdv nektek!" Ők pedig odasiettek hozzá, leborultak előtte, és átkarolták a lábát. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: "Ne féljetek! Siessetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, mert ott viszontláthatnak engem." [Mt 28,1-10]  

2017. április 15.: Szent Háromnap - Nagyszombat, húsvéti vigília

 

Nagyszombaton az esti vigília-szertartással veszi kezdetét a húsvét ünnepe, amely a kereszténység legnagyobb örömhírét hirdeti: Jézus feltámadt a halálból, s ezzel minden egyes embert megváltott bűneitől. A vigília szertartása négy, jól elkülönülő lényegi részből áll: a fény liturgiájából, az igeliturgiából, a vízszentelésből és az áldozati liturgiából.
Szent Anna plébániatemplomunkban is nagyszombaton este 7 órakor, a fény liturgiájával kezdődött a szertartás. A bevonulási körmenetben a meggyújtott húsvéti gyertyával Krisztust, mint a "Világ Világosságát" idézték, melyet az oltár közelében helyeztek el.
A feltámadás örömét kifejező dicsőségre, három napos némaságuk után, ismét megszólaltak a templom csengői, az orgona és a harangok. Az igeliturgiában elhangzott olvasmányok és az evangélium után következett a vízszentelés szertartása és a keresztségi fogadalom megújítása. A vigília az Eucharisztia ünnepélyes bemutatásával teljesedett ki.
A szentmise végén az asszisztencia vezetésével a feltámadási körmenet végighaladt Kapuvár főterén. A hívősereg buzgó énekléssel adta a világ tudtára az örömhírt: Krisztus feltámadt! A Te deum eléneklése után a húsvéti eledelek megáldásával, megszentelésével fejeződött be az esti szertartás.

 

Húsvéti imádság

Élő Jézus Krisztus! Köszönjük, hogy nem ért véget utad hozzánk, hanem éppen elkezdődött. Köszönjük, hogy ma is bátran szólíthatunk téged Mesternek. Szent küldetésed megismerése hatalmas öröm számunkra. Ebből élünk naponta és ez a mi egyetlen teljes vigasztalásunk. Reménységre és bátorságra ébredt húsvéti néped megújult lélekkel dicsér ma is Téged. Hallgasd meg énekünk! (Szabó Lajos)

 
kép és szöveg: DukainéM.