2017. július 26.: Szent Anna búcsú - záró ünnepi szentmise

 

Szent Anna oltalma, segítsége legyen velünk mindennapjainkban

Szent Anna búcsúnkat záró ünnepi szentmisét mutatott be Radó Tamás plébános 2017. július 26-án, szerdán 19 órai kezdettel. A szentbeszédet Holpár Balázs pusztacsaládi diakónus tartotta.
"Krisztus Jézus Nagyanyjának, dicsőséges Szent Annának, zengjen buzgó éneket szívünkből a szeretet..." hangzott fel a szentmise bevezető éneke, a kapuváriak lelkes éneklése töltötte be a Nagytemplomot.
A szentmise elején Tamás atya köszöntötte a diakónust, az édesanyákat, nagymamákat. Örömének adott hangot, hogy a hívek szép számmal eljöttek együtt ünnepelni, imádkozni a templomunk, a városunk védőszentjéhez Szent Annához.
Az ünnepi szónok prédikációját a Tamás atyához intézett köszönő szavakkal és a hívek köszöntésével kezdte. A beszéd elején az ideális családképét vázolta elénk, kiemelkedő példaként említve a názáreti Szent Családot és a Boldogságos Szűz Mária családját: édesanyjával, Szent Annával és az édesapával, Szent Joachimmal.
A további példát Aime Duval író, milliók apostola a szüleiről írott könyvéből vette: "Az apám emléke még ma is meghat. Ő, aki mindig fáradtan jött haza a mezei munkából, aki nem szégyelte bevallani fáradságát, a vacsora után mindig térde ereszkedett. A székre támaszkodott, és a tenyerébe rejtette arcát. Ilyenkor én arra gondoltam: az én apám erős, dolgozik mértünk, nem fél senkitől és semmitől, és íme most mégis milyen kicsi ő az Úristen előtt.
Édesanyámat sohasem láttam otthon térden állva, azonban fáradtan kicsi testvéremet ölében tartva ült a szobában egy széken, és ajka mozgásával követte apám imádságát. Ebben számomra a legcsodálatosabb az volt, hogy sohasem vette le rólunk tekintetét, csak nézett, de nem mondott semmit, mert érettünk imádkozott.
Édesapám összetett kezei és édesanyám ajka többet mondtak nekem az Úristenről, mint bármilyen katekizmus"
Folytatva a gondolatsort arról beszélt, hogy a világnak és egyházunknak hasonló családokra van szüksége, akiknek a környezetében olyan fiatalok nevelkednek, akik tudják, hogy milyen módon érdemes élni. Hangsúlyozta, hogy "a család szerepe mindig fontos volt, de napjainkban különösen fontos feladata van. A család az a mag, ahonnét elindul minden élet, ahol felnőnek a gyermekek, ahol szeretet és boldogság sugárzik. Szükség van jó szülőkre, akik elfogadják Isten kezéből az életet, mint ajándékot és vállalják gyermekeik életét, elhintik családjukban az élet szépségének magvait, a hit kincseit. Nevelésük a becsületességre, a tisztelettudásra, a szeretetre irányul."
A búcsúünnepre utalva kiemelte: "Ma, amikor Szent Annát és Joachimot ünnepeljük, és a családokért imádkozunk, akkor a családot kell gondolataink középpontjába állítani, mint kis közösséget. Ez olyan családokban tud megvalósulni, ahol kialakul a lelki közösség szülő és gyermek között, ahol szeretetben élnek egymással a családtagok, ahol helyet adnak és biztosítanak Istennek és szolgálatuk által gazdagíthatják egymást."
A következőkben Krisztus tanításának, a szeretetnek a fontosságát emelte ki: "A szeretetből fakadó szolgálat mindig a másik javát keresi. Helyesen szolgál az, aki önmagát elkötelezi arra, hogy keresi a konkrét helyzetekben mivel tudja szolgálni a mások javát."
A család életében megmutatkozó szíves szolgálatot több jelzővel is lehet jellemezni - mondta a szónok, majd példaként hármat konkretizált a hallgatóságnak:
"- A szolgálat csöndes - nem követel elismerést, hálát, odafigyelést. Nem azért teszi, hogy elismerést szerezzen.
- A szolgálat figyelmes - nem azt teszi, amit ő tart jónak, hanem azt keresi, ami a másik javát szolgálja.
- A szolgálat önzetlen - miközben cselekszik, soha nem tekintget a másikra, nem keresi, a másik mit tehetne, mit kellene tennie, hanem csak önmagára tekint, és áldozatot hoz a másikért."
Fontos lenne, hogy keresztény családjainkban szokássá válna, megszívlelnék és követnék a Szent Család példáját.
Záró mondataiban így fogalmazott: "Láthatjuk, hogy milyen nagy szükség van jó és keresztény családokra, akik úgy élik meg családi életüket, ahogyan Isten azt megtervezte, elgondolta és megteremtette. Ehhez az Istentől kapott hivatáshoz adjon a mi Urunk áldást és kegyelmet a keresztény családoknak, akik tanúságot tesznek életükkel hitükről, akik mindig érzik és tudják, hogy számukra Isten életük forrása, beteljesítője és az örök Szeretet"
A záró áldás előtt plébánosunk Tamás atya a Szent Anna Egyházközség nevében megköszönte Holpár Balázs diakónus elgondolkodtató, megszívlelendő gondolatait, hogy a búcsúünnep alkalmával eljött és szentbeszédével tanította a híveket. A hívek felé kifejezte háláját, hogy a búcsút záró ünnepi alkalomra is sokan eljöttek. Utalt arra, "Mindez kifejezi a vendég iránt tanúsított tiszteletadást, szeretetet. másrészt pedig mindannyiunk kötelességét, felelősségét védőszentünk, Szent Anna felé. Az ő oltalmára, segítségére egyházközségünk és városunk is rászorul. Isten éltessen Balázs!"
Az ünnepi alkalom a Pápai Himnusz és a Magyar Himnusz eléneklésével fejeződött be.

szöveg és kép: DukainéM.