2018. március 31.: Nagyszombat

 

Dicsőség, szent áldás, tisztesség
A föltámadt Úrnak, Húsvéti Báránynak,
Dicsőség, szent áldás, tisztesség.

A halál és élet harcra szállt.
Meghalván az Élet, a halálon Úr lett,
A halál és élet harcra szállt. 

Nagyszombat, húsvét vigíliája

"Amikor elmúlt a szombat, Mária Magdolna, Mária, Jakab anyja és Szalóme drága keneteket vásároltak, és elmentek, hogy megkenjék Jézus holttestét. A hét első napján, kora reggel, amikor a nap felkelt, a sírhoz mentek. Ezt mondták egymásnak: “Ki fogja nekünk elhengeríteni a követ a sír bejárata elől?” De amikor odanéztek, látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig igen nagy volt. Bementek a sírba, és egy fehér ruhába öltözött ifjút láttak, amint ott ült jobb felől. Megrémültek, de az megszólította őket: “Ne féljetek! Ti a keresztre feszített názáreti Jézust keresitek. Feltámadt, nincs itt! Nézzétek, itt van a hely, ahová temették. Siessetek, és mondjátok meg tanítványainak és Péternek: Előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok majd őt, amint megmondta nektek.”"[Mk 16,1-7]
Nagyszombaton az esti vigília-szertartással veszi kezdetét a Katolikus Egyház legfontosabb ünnepe, a húsvét, amely a kereszténység legnagyobb örömhírét hirdeti: Jézus Krisztus feltámadt a halálból és mindenkit meghív az örök életre. A vigília szertartása négy, jól elkülönülő lényegi részből áll: a fény liturgiájából, az igeliturgiából, a vízszentelésből és az áldozati liturgiából.

Szent Anna plébániatemplomunkban nagyszombaton este 7 órakor, a fény liturgiájával kezdődött a szertartás. A bevonulási körmenetben a meggyújtott húsvéti gyertyával Krisztust, mint a "Világ Világosságát" idézték, melyet az oltár közelében helyeztek el.
A feltámadás örömét kifejező dicsőségre, három napos némaságuk után, ismét megszólaltak a templom csengői, az orgona és a harangok. Az igeliturgiában elhangzott olvasmányok és az evangélium után következett a vízszentelés szertartása és a keresztségi fogadalom megújítása. A vigília az Eucharisztia ünnepélyes bemutatásával teljesedett ki.            A szentmise végén az asszisztencia vezetésével a feltámadási körmenet végighaladt Kapuvár főterén. A hívősereg buzgó énekléssel adta a világ tudtára az örömhírt: Krisztus feltámadt! A Te Deum eléneklése után a húsvéti eledelek megáldásával, megszentelésével fejeződött be az esti szertartás.
Imádság
Urunk, Jézus Krisztus! Mi lelkileg vak, sötétben botorkáló emberek vagyunk nélküled. Add meg nekünk a hitet, hogy feltámadásod részesei és tanúi legyünk! Ahogy egykor a tanítványok, mi is keresünk az üres sírban, szürke hétköznapjainkban, monoton munkánkban, kiüresedett kapcsolatainkban, meg nem valósult céljainkban. De hamar be kell látnunk, hogy hit nélkül nem találunk rád. Erősítsd bennünk a hitet, hogy megértsük kereszthalálod és feltámadásod üzenetét, erősítsd bennünk a hitet, hogy fel tudjunk ismerni téged a mindennapokban!
szöveg és képek: DukainéM.