2018. június 15.: Tamás atya 40 éves jubíleumi szentmiséje

 

"Áldjátok az Urat, mert jó, mert irgalma örökkévaló.
Ki tudná elmondani az Úr nagy tetteit, ki tudná elbeszélni minden dicső művét?" Zsolt 106.1

Negyven éves papi jubileumot ünnepeltek Kapuváron

Radó Tamás a kapuvári Szent Anna-templom plébánosa 2018. június 15-én ünnepelte 40 éves papi jubileumát. Dr. Pataky Kornél győri püspök szentelte pappá 1978. június 15-én. Az évforduló kapcsán 19 órai kezdettel hálaadó szentmisét mutatott be eddigi papi szolgálatáért, a kapott kegyelmekért - a megjelent paptestvérekkel együtt: Árus-Kovács Gábor nemesszalóki plébános, Barkó Ágoston OSB, Bernáth Krisztián káplán, Kovács Pál sopronhorpácsi és Lőricz Béla vitnyédi plébánosok.            
A bevezető ének elhangzása után Tóth Imre a Szent Anna Egyházközséget képviselve, és Kapuvár városvezetése nevében köszöntött: "Nagy úr az idő, de még nagyobb az idő ura. Minden napunkat neki kell megköszönnünk és neki kell számot adni arról, hogyan használtuk fel az időt, amelyet tőle kaptunk. Időrendi sorrendben ismertette a 40 év szolgálati helyeit, kiemelve a győri Szent Imre-templom plébánosaként eltöltött 16 évet. Tamás atya 2007 augusztusában kapott kinevezést Kapuvárra. Az itt eltöltött 11 év alatt a városvezetéssel jó kapcsolatot ápolva, közös összefogással, felépült az új plébánia, elkészült a Nagytemplom felújítása, megújult a Szent Ferenc-templom és a temetőkápolna. Hangsúlyozta, hogy a Szent Anna Egyházközség egységét, összetartását, hitét erősítik a szentmisék, rózsafüzérek, litániák, zarándoklatok, mindezek kifejezik a sok önzetlen, lelkiismeretes papi munkát. A papi élet soha nem volt könnyű szolgálat, kevés a jó, szorgalmas papok száma, ezért még inkább meg kell becsülnünk őket. Bízom abban, hogy a megbecsülést tapasztalod a kapuvári híveidtől is." APáli Szent Vince Katolikus-iskola igazgatója, Fodor Gyuláné rímekben fogalmazta meg gondolatait: "Eljöttem én is, hogy mondjak valami szépet, hogy szívemből szóljon a hálaének. Ha nem írtam volna le, most csendben lennék, s csak a Jóisten tudja, hogy mit éreznék. Mert ahol hit van, ott él a szeretet, S ahol a szeretet, ott békések az emberek. Tisztelt lelkiatya, most Tehozzád fordulok, hogy tudd, szívemből minden jót kívánok. Áldást néked azért, hogy tanítasz minket. Egészséget azért, hogy sokáig ezt tedd. Legyen ez a Te napod, hisz Te vagy az ünnepelt, téged köszöntenek most a gyermekek." A következőkben már a szentélyben felsorakozott óvodások és 2. osztályosok "virágok nyelvén" mondták el köszöntőjüket, kezükben egy-egy szál virággal, melyet átadtak a jubiláns atyának. Az Ároni áldást az óvodásokkal együtt énekelte az iskola kórusa, Füzi Borbála fuvolás, Némethné Tóth Katalin gitáros hangszerkíséretével.            
A ministránsok és énekes lányok nevében Hoffer Dániel verssel, Horváth Luca virágcsokorral köszöntötte Tamás atyát, majd pedig az ünnep alkalmából Papp Dániel-Kovács Eszter virágcsokrot adtak át édesanyjának, Edit néninek.            
A köszöntők után kezdődött meg a szentmise, melynek bevezetőjében Tamás atya a következő gondolatokat intézte az ünneplőkhöz: "Hálaadásra gyűltünk össze, hiszen minden szentmise Eucharisztia, hálaadás. Mindegyikünknek van miért hálát adnia az Istennek. A hála Isten felé, csak tiszta lélekből fakadhat, ezért most a szentmise elején bocsánatot kérünk Istentől és egymástól, én is az Istentől bűneimért, a kedves testvérektől a megbántásokért, figyelmetlenségekért, mulasztásokért. Én is hordozom természetem keresztjét. Köszönöm, hogy ezzel együtt fogadtak el. Mindezt átgondolva kérjük Isten bocsánatát, hogy méltóképpen ünnepeljük az Úr szent titkait."
A prédikációban a hálaadás, a köszönet fogalmazódott meg: "A köszönet hangja a mai estén elsősorban az Istennek szól, aki meghívott, megtartott és irgalmával mindig felemelt. Már gyermekkoromban szólított, mint a kis Sámuelt, sosem volt más elképzelésem, csak ez. Nem szabad megfeledkezni a családi háttérről, a meggyőződésből fakadó, hittel járó nehézségekről. Mindig olyan környezetet teremtettek, ahol sosem halkult az Isten hívó hangja. Amikor a beszédhibám miatt minden nyilvános szereplésből kizártak, a templomban akkor is felolvashattam. És amire az Istennek szüksége volt rám, arra megoldotta a beszédhibát. Nagyon sok pap segített nem unszolással, hanem példaadással. Nem az idő múlása, hanem a szilárd hit ad erőt és mindenre választ. Hálát adok a jó Istennek, hogy minden egyes helyemen megtapasztaltam: várják a papot, számítanak rá, érdemes papnak lenni. Ismerős Péter apostol kérdése Jézus felé: "Mi mindent elhagytunk, mi lesz a jutalmunk?"  Jézus válasza: "Aki értem elhagyja apját, anyját, testvérét és mindenét, száz annyit kap már ezen a világon testvért, nővért és anyát, és az örök életet."
Hálás vagyok, hogy 11 évvel ezelőtt nagy szeretettel fogadtak Dukai Miklós, csapata és a Képviselő Testületi tagok. Köszönöm, hogy Édesanyám sem érezte magát egy napig sem idegenként és az óta sem! Köszönöm, hogy a sok-sok célt, amit magunk elé tűztünk, közösen - egyházközség, önkormányzat, iskolák - sikerült megvalósítanunk. Rá vagyunk utalva egymásra. Köszönöm a szentmisén az aktív részvételt, a vasárnapi litániákat, a májusi és októberi ájtatosságot. Hálás vagyok, hogy elhunytjainktól méltó módon tudunk elköszönni a temető kápolnában, bízom benne, hogy ilyen eredménnyel fog megvalósulni a Püspök úr szándéka is a bérmálás új rendjével. Közös erőfeszítéssel és az Isten áldásával mindenre képesek vagyunk.
Engedjenek meg egy kérést: Ahogyan megvalósult a temetés új formája, ahogyan igyekszünk minden szentmisén kettesével jönni, áldozni, ahogyan igyekszünk igazodni a bérmálás új rendjéhez, nagyon oda kellene figyelnünk a betegekre, a haldoklókra. Sajnos nagy az elmaradásunk ebben. Felkészületlenül, szentségek nélkül engedjük el hozzátartozóinkat. Újra és újra kérem, jelentsék betegeiket, tartsuk fontosnak, hogy Istennel kiengesztelődve, általa megerősödve indulnak a nagy útra. Ez legyen lelki célunk a következő időre!!
Ebben az ünnepi órában hálát adok az Istennek mindazért, amit adott. amit megakadályozott, hogy nehéz és gyenge óráimban mindig mellettem volt és irgalmával felemelt. Hálát adok a sok-sok jóért, figyelmességért, amit kaptam. Isten áldjon, oltalmazzon, védjen és vezessen mindnyájunkat!"
Az áldozást követő könyörgő ima elhangzása után Árus-Kovács Gábor nemesszalóki plébános, mint egykori ministráns, tanítvány mondott köszönetet azon paptársai nevében, akikkel együtt "lesték el" a papi szolgálattal járó mindennapos teendőket.
Tóth Imre köszönetét fejezte ki Tamás atyának a hálaadó szentmise bemutatásáért és a jelenlévőket meghívta szerény agapéra a Plébániára.
A szentmise záró áldása előtt a jubiláló atya megköszönte a közös hálaadást, a sok anyagi és lelki támogatást, amellyel méltóvá tették az ünnepnapot. "Szent Annának - egyházközségünk védőszentjének pártfogása és Istennek áldása legyen oltalmunk és erősségünk!"
A Plébánián megjelentek és a városvezetés nevében Hámori György polgármester úr köszöntötte az ünnepeltet, hivatkozva arra, ha jó a város és az egyház kapcsolata, akkor a kitűzött célok könnyebben megvalósíthatók, és átadta a Szent Anna-templomról készült festményt.
Edit nénit, Tamás atya édesanyját a közelgő születésnapja alkalmából (89) virágcsokorral köszöntötte és további jó egészséget, hosszú, boldog életet kívánt a városvezető.           
A 40 éves papi jubileum megszervezéséért, a kiváló liturgikus készületért, a szép díszítésért megérdemlik nevük említését: Tóth Imre, Vargyasné Kapuvári Erzsébet, Bognár Dávid, Rácz Zoltán. A zenei szolgálatukkal az égiek felé sugározták az ünnepi liturgia hangulatát: Bognár Dávid kántor, az egész liturgián teljesített kiváló orgonás szolgálattal, a Haydn vegyeskar, Lukovits Györgyi és Titz Ildikó karnagyok vezetésével; a templom scolája Brandné Szabó Ildikó és Borsodiné Szabó Judit irányításával.

 

 

kép és szöveg: DukainéM.