2018. július 29.: Újmisés búcsúi nagymiséje templomunkban

 
”Jézus arra tanít bennünket, hogy az életszentségre törekedjünk.
Legyetek olyanok, mint a ti mennyei Atyátok! - vagyis szentek

Szent Anna búcsúünnepünk alkalmából Holpár Balázs újmisés, a Tatai Szent Imre Plébánia segédlelkésze tartott ünnepi nagymisét 2018. július 29-én, vasárnap 9 órai kezdettel.
A szentmisét megelőző percekben a lengyelországi Hrubieszówból érkezett népviseletes csoport tagjai zenés szolgálatukkal színesítették az ünnepet.
Az idei esztendőben a kapuvári dr. Barsi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola különleges, a búcsúünnephez kapcsolódó felhívást tett közzé: „Öltözz Te is népviseletbe a kapuvári búcsúünnepre! A felhívásra sokan, a régi hagyományokat felelevenítve (néptáncosok, hagyományőrző nyugdíjasok) a kapuvári népviseletben vettek részt a szentmisén.
„Krisztus Jézus Nagyanyjának, dicsőséges Szent Annának, zengjen buzgó éneket szívünkből a szeretet.…” -hangzott fel a szentmise bevezető éneke, amikor az újmisés atya a ministránsok és kapuvári népviseletbe öltözött asszonyok, férfiak kíséretével érkezett plébániatemplomunkba. A szentmise elején mondott köszöntőjében Tóth Imre egyházközségi alelnök így fogalmazott: „Templomunk védőszentjének, Szent Annának az ünnepe van ma. Ez a nap az aratási munkák idejére esett, de elődeink mégis ezt a napot választották templomunk búcsúnapjának, mindig megünnepelték. Mi is megtartjuk és bízunk abban, hogy utódaink is követik a példát. A Szentírásból vett idézettel „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés.” azt igyekezett hangsúlyozni, hogy nem csak a fizikai kétkezi munkásra, hanem az égi aratás földi segítőire is vonatkozik ez a megállapítás. Kérte a hívek buzgó imáját, hogy a Jóisten tartsa meg Balázs atyát a vállalt hivatásában. Egész életére, munkálkodására adja bőséges áldását.
Az újmisés atya szentbeszédének elején köszöntötte a templomot zsúfolásig megtöltő híveket. „Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai ünnepen, amikor a Szent Anna templom búcsújára gyűltünk össze, hogy ünnepeljünk és hálát adjunk. Ünnepeljük a Védőszentet, akit Isten nekünk adott, mint ragyogó egyéniséget, hogy kövessük az ő útmutatását, tanítását. Hálát adjunk Istennek ezért a templomért, hogy évről évre találkozhatunk, együtt lehetünk lélekben és imádságban, és kérhetjük Szent Anna pártfogását, közbenjárását, aki alázatban, odaadásban és az életszentségre való törekvésben élt. A Mindenható megajándékozta Annát és Joakimot egy csodálatos gyermek életével, Máriával, aki szülei életpéldáját követve részesült Isten ajándékozó szeretetében. Jézus arra tanít bennünket, hogy az életszentségre törekedjünk. „Legyetek olyanok, mint a ti mennyei Atyátok!” - vagyis szentek. A kereszténység nem tan, nem ideológia, nem elmélet, hanem életforma. Ebben példaképünk Szent Anna asszony, aki hű maradt felajánlásához, ezért megadatott neki, hogy Krisztus nagyanyja legyen. Az életszentség az élő Istennel való kapcsolatban kezdődik és leginkább a szentségekben valósul meg. Mindenekelőtt a szentmisében: ahol egy nagyszerű találkozásra van lehetőségünk Krisztussal. Az Isten minden nap feltár valami lehetőséget számunkra, amivel közelebb kerülhetünk az életszentséghez. A mai ember tervez, és oly sokszor leragad a földi jólétnél, Azt gondolja, ha megszerzem az anyagi javakat, akkor mindenem megvan, teljes az életem. Az effajta gondolkodású ember nem veszi észre, hogy hiába a földi jólét, a gazdagság, ha az Istennek nincs helye az életében, akkor nagyon szegénnyé válik. Jézus nem egy álomvilágba hívott és küld bennünket, hanem oda, ahol eddig is voltunk, hogy ott valósítsuk meg Isten Országát, azokkal az emberekkel, akik itt és most körül vesznek minket.
„Legyetek olyanok, mint a ti mennyei Atyátok!” – mondja Jézus. Ezzel azt üzeni nekünk is, hogy szentekké kell válnunk. Ebben legyen segítőnk Szent Anna asszony, hogy odaadással és szeretettel tudjuk mindig teljesíteni Isten szent akaratát!
A záró áldást megelőző percekben plébánosunk Tamás atya köszönetet mondott, az újmiséshez intézett gondolata így hangzott: „Köszönöm a Szent Anna Egyházközség nevében, a búcsúi nap alkalmával, hogy eljöttél az újmisés szentmisét bemutatni és áldásban részesíteni a híveket. Imádkozunk azért, hogy minél tovább légy Isten hűségében, szeretetében, a papságot a legnagyobb örömben és boldogságban tudd megélni. Köszönöm a kedves testvéreknek, hogy az ünnepi alkalommal ma is sokan eljöttek. Mindez kifejezi egyrészt az irántad való tiszteletet és szeretetet, másrészt pedig mindannyiunk kötelességét, felelősségét védőszentünk, Szent Anna felé. Az ő oltalmára, segítségére egyházközségünk és városunk is rászorul. Isten éltessen.”
A kapuvári Haydn kórus zenei szolgálata emelte a liturgia áhítatát. Műsorukban elhangzott: Olson_Psalm CXX; Nyberg: Ave Maria; Lighfoot: Dona nobis pacem; Ír áldás;
Vezényeltek: Lukovits Györgyi és Titz Ildikó; orgonán közreműködött: Bognár Dávid.
A szentmise végén újmisés áldásban részesültek a jelenlévő hívek, a templomból távozva szentképet kaptak ajándékba.

 

kép és szöveg: DukainéM