2018. augusztus 12.: Nagyboldogasszony búcsú Osliban

 
...mert senkinek sincs akkora szüksége egy mosolyra, mint annak, aki nem tud másra mosolyogni.

Az osli Mosolygó Madonna főbúcsú ünnepét, Nagyboldogasszony ünnepét augusztus 12-én, vasárnap tartották. Az ünnepi szentmisét bemutatta és szentbeszédet mondott: Dr. Veres András győri megyéspüspök.
Szent Anna Egyházközségünkből – évek óta hagyományosan - szerveződik egy zarándokcsoport, akik az osli kegyhelyhez gyalogosan teszik meg a 7 km-es utat. A Nagytemplomban kora reggel Radó Tamás plébános rövid imádsággal és papi áldással búcsúztatta a gyalogos zarándoklatra indulókat. A templom harangjainak zúgása elkísérte őket a város határáig. Az úton Máriát köszöntő énekekkel, imádságokkal zengték be a környéket.
A Rábaköz szinte minden településéről érkeztek zarándokok az osli kegyhelyre, akiket a szabadtéri oltárnál Németh László a helyi egyházközség Tanácsadó Testületének tagja rövid köszöntővel fogadott: „…Eljöttetek, hogy vigaszt és erőt merítsetek, köszönetet mondjatok a kapott jókért. Imádkozzatok egyházunkért, édes hazánkért, a világ és a családok békéjéért, papi hivatásokért,öregekért, betegekért, gyermekekért és az elhunytakért!...”
A település határában Fodor József osli polgármester fogadta Veres András megyéspüspököt, aki örömmel köszöntötte a tiszteletére felsorakozott kerékpáros gyerekeket is.
Különleges élményt jelentett számára, hogy Lengyel Ferenc hintóján, a polgármester társaságában, Kozma Ádám és felesége Kozma Alexandra hátaslovasok kíséretével vonulhatott a plébániáig.
A 10 órakor megkonduló harangok a főcelebráns és az asszisztencia plébániáról indulását jelezték. A hívek „Máriát dicsérni hívek jöjjetek….!” lelkes énekléssel fogadták a Kálvária-oltárhozérkező megyésfőpásztort és kíséretét.
A szentmise elején dr. Szaradics József helyi plébános atya köszöntötte a győri püspököt: „Elérkeztünk ebben az évben is a Szűzanya mennybevételének ünnepéhez, amely évről-évre megújuló alkalom arra, hogy szeretetünket és tiszteletünket kifejezzük a Szűzanya iránt, és elmélyüljünk a róla szóló tanításban. Köszöntöm a zarándokokat is elsősorban, akik jelen vannak, de azokat is, akik a Bonum TV közvetítése által követnek bennünket a szentmise során. A templom főbúcsúját, Nagyboldogasszony napjához legközelebb lévő vasárnapon tartjuk minden évben, miként ma is ezt tesszük.” A plébános atya rövid ismertetést adott az osli kegyhelyről és a kegyszoborról azok számára, akik a tv-adáson keresztül bekapcsolódtak az ünneplésbe, vagy kevés információjuk van a kegytemplomról. Majd ismét a főcelebránshoz intézte gondolatait: „Főtisztelendő Püspök Úr! Legutóbb 7 évvel ezelőtt, 2011-ben volt itt Excellenciád, akkor még szombathelyi megyéspüspökként, Bális Péter atya meghívására. Most azt mondhatjuk, már az övéi közé érkezett, hiszen az egyházmegyéje területén lévő kegyhelyen vagyunk. Szíveskedjék a szentmisét bemutatni.”
A főpásztor prédikációjának vezérgondolatát adta: Mi az üzenete napjaink hívő embere számára a Szűzanya mosolya? „Mind a köszöntőben, mind a szentmise első olvasmányában elhangzott már ennek a napnak az üzenete. Elhangzott az evangéliumban az is, amiért ma itt ünneplünk.
Legfontosabb üzenete a mai ünnepnek, a Szűzanya mennybevételének az, hogy akik Isten gyermekei, Krisztus követői vagyunk, ránk is ugyanaz az örök sors vár, mint a Szűzanyára. Ha készek vagyunk követni a Szűzanya példáját és, Krisztust feltétel nélkül követni, ha készek vagyunk az Isten gyermekeinek útján haladni egész életünkben. A Szűzanya közvetlenül a halála után részesült abban az ajándékban, hogy testestül-lelkestül a Mennybe vétetett. Számunkra, hívő emberek számára ez majd Krisztus második eljövetelekor valósulhat meg, hiszen a Szűzanya bűn nélkül élt, őbenne már beteljesedett az Isten szándéka. Nekünk bizonyára szükségünk van a tisztulásra, hogy Isten országába juthassunk. Akik nem tudnak semmit, vagy csak nagyon keveset Osliról, akkor azt olvassák a különböző weblapokon, hogy a Mosolygós Szűzanya szobrát tisztelik itt. Nem véletlen, sőt jogos, hogy mosolygóra van ábrázolva a Szűzanya. Az ő életében beteljesedett mindaz, ami az örömünknek az igazi forrása lehet. Isten jelenlétében élt élete folyamán és Istennek a szeretetét egészen közvetlenül megtapasztalhatta. Voltak életének, számunkra az evangéliumból ismert eseményei, amelyek egészen biztosan nagy örömmel töltötték el: az angyali üdvözlet, Jézus születése, vagy amikor hallotta gyermekének sikereit, aki elindult a vándorpróféta útján, pünkösd ünnepe, mind-mind egy-egy kiragadott esemény, ezért a mosoly természetes volt számára. Kétségtelen, hogy az ő életében is azért időnként a szomorúságnak a ráncai is megjelenhettek arcán. Gondoljunk csak arra a betlehemi környezetre, ahol világra kellett hoznia gyermekét, vagy az egyiptomi menekülésre, vagy legfőképpen a keresztútra, a kereszttövében. Úgy mondjuk, hogy tőr verte át anyai szívét, vagyis az édesanyák fájdalmát a legmélyebben élhette meg.
Ha bizalommal, hittel viszonyulunk Istenhez, akkor biztosak lehetünk abban, hogy Isten szeretete minden rosszat le fog győzni, és életünket el fogja tölteni az öröm, a megnyugvás, a béke.
A Szűzanya életét az öröm és a mosoly jellemezte leginkább. Az ismeretlen művész, aki ezt a Szűzanya szobrot mosolygósra faragta, ezzel is üzenni akart minden kor emberének: Kövessétek Mária példáját! Aki életének legmegrázóbb eseményei között is Istenre tudott hagyatkozni, Istenre bízta az életét, Istennek ajánlotta a fájdalmait, mert ennek eredményeképpen megkapta a vigasztalást, a megerősítést, a békét, az örömöt a szívében.
A mosoly természetes része emberi életünknek, sok mindent elárul az emberről. Sokkal mélyebben kifejezi az arc mimikája azokat a belső érzéseket, amelyeket időnként próbálunk fogalmakba, szavakba önteni. Mert a mosoly az ember arcán sokszor fájdalmas, nem egyszer ironikus, de az örömnek, a belső megelégedettségnek az érzését fejezi ki leginkább. Egészen biztosak lehetünk afelől, hogy ha a szépséget meg tudjuk ragadni az életünkben, akkor egészen biztosan a sírás, a lamentálás helyett, a béke, az öröm lesz osztályrészünk. Csak meg kell tanulnunk a szentek szemével nézni a világot. Meg kell tanulnunk észrevenni a szépet, a jót, amit Törekedjünk arra, hogy a mi keresztény életünkben a jóság, a segítőkészség, a szolidaritás, a részvét az természetes legyen.
Érdemes arra is gondolnunk, hogy a bűnbánatban megtisztult léleknek is öröm a következménye,öröm a jutalma. Törekedjünk arra, hogy a mi életünkben, a bűnbánat által is, ez az öröm felfakadhasson. Ne halogassuk a bűnbánat, a szentgyónás megtartását. egy nagyon fontos dolgot tudomásul kell venni: Isten nélkül hiányozni fog számunkra a béke, az öröm. Az osli Szűzanya iséppen azt üzeni számunkra, hogy legyünk mi is az örömnek, a mosolynak a hordozói. Törekedni kell, hogy ezt az örömöt tovább adjuk, mert ebben a mai világban, ahol olyan sok örömtelen ember él, a legnagyobb problémájuk az, hogy Isten nélkül élnek. Istentől jön a mi békénk, a mi örömünk, ami mosolyt von az arcunkra. A mi örömünk belülről fakadhat, éppen a szépség, az ártatlanság, a jóság, a bűntelenség eredményeképpen. Aki így él, az igazából Isten országát építi ebben a világban. Legyünk készek arra, hogy mások szívében is fölébresszük az örömöt. Mások fájdalomtól, keserűségtől, bánattól eltorzult komor arcát mosolyra fakasszuk. Igazi boldogságot, tartós igazi örömöt csak az Isten tud adni teremtményei számára. A hívőember békében, örömben él, amely mosolyban mutatkozik meg. Jézus azt mondta: az általa adott örömünket senki nem tudja elvenni Mi akarjunk Isten békéjének, szeretetének hírnökei lenni, akik tudnak mindig Istenre hagyatkozva élni. Akkor egészen biztosan az örömnek leszünk az osztogatói mások számára. És ez örömöt, békét, mosolyt fog az életünkben teremteni. Adja Isten, hogy ez mindnyájunknak sikerüljön is.
Az áldozást követően Kéri Kálmán templomatya a jelenlévők nevében megköszönte a szentmisét, hogy prédikációjával tanított minket. Isten áldását kérte a megyésfőpásztor életére, szolgálatára.
A templom előtti téren felsorakoztak a körmenetben résztvevők: kereszt, zászlóvivők, a kegyszobor másolatát vivő lányok, ministránsok, asszisztencia az egyházmegye főpásztorával és azünnepi alkalmon jelenlévők. A körmenet útvonala a templomtól északi irányban volt. Az ünnepi szentmise a Szűzanyát köszöntő antifóna elénekléssel, a hozzátartozó könyörgés elimádkozásával fejeződött be.
Az osli Nagyboldogasszony-napi búcsúünnep a délután három órakor kezdődött osli nép-vesperás éneklésével zárult.

 

kép és szöveg: DukainéM