2017. június 10.: Bérmálás

 

Bérmálás a kapuvári Nagytemplomban

Nagy izgalommal készültek gyermekük bérmálási ünnepére a kapuvári családok. Szent Anna plébániatemplomunkban 2017. június 10-én, szombaton 10 órakor kezdődött az ünnepi szentmise, melynek főcelebránsa dr. Pápai Lajos nyugalmazott püspök volt.
Koncelebráltak: Bernáth Krisztián káplán, Lőrincz Béla vitnyédi plébános, Kiss Barnabás detroiti plébános, Radó Tamás házigazda plébános.
A templom zsúfolásig megtelt a bérmálkozókkal, szülőkkel, keresztszülőkkel, családtagokkal, rokonokkal. Az ünnepélyes bevonulást követően Tóth Imre a helyi egyházközség alelnöke köszöntötte a püspök urat és kérte, hogy a megjelent fiatalokat részesítse a bérmálás szentségében. További életére, munkájára a Jóisten bőséges áldását kérte. Megköszönte Tamás atya, Krisztián atya és a hitoktatók áldozatos munkáját.
Az evangélium felolvasása után Tamás atya bemutatta a bérmálkozókat. Örömmel mondta el, hogy a hitoktatók vezetésével 68 diák és 3 felnőtt készült fel a bérmálás szentségének felvételére. Mindannyian kellőképpen felkészülten várják, hogy a Szentlélek által megerősítve a Katolikus Egyház méltó tagjai legyenek. Kérte részükre a bérmálás szentségének kiszolgáltatását.
Püspök atya homíliájában így szólt az egybegyűltekhez:
„Pünkösdkor ünnepeljük, hogy a mennybe ment Krisztus feltámadt és elküldte az apostoloknak a Szentlelket. Ezt a pünkösdi misét végezzük ma, és ti ezen a szép ünnepen nyeritek el a szentlelket és ajándékait és lesztek az Egyháznak teljes jogú tagjai, és részesei a küldetésének. A húsvéti idő pünkösdig tart az Egyházban, és ennek az időszaknak egyetlen fontos üzenete van, ami egyben a hitünknek is az alapja, hogy Krisztus feltámadt.
A következő gondolatsor már Dosztojevszkij egyik könyvéről szólt, melyben az író leírta megdöbbentő élményét, a képtárban látott festményen megdöbbentő ábrázolásban látta, Jézus holttestének levételét a keresztről. Egy szétroncsolt test, egy megtört, összetört semmivé lett emberi testet, kiszenvedetten levesznek a keresztről. A könyvbeli hősök e kép előtt találkoztak és az író egyikük szájába adja saját gondolatát: Ha erre a képre nézek, akkor biztos vagyok benne, hogy az apostolok nem ilyennek látták utoljára. Akiért az életüket odaadták, az nem a halott Krisztus, hanem az élő. Szent Pál esetében ugyanez látható, ő az a Saul, aki üldözi az Egyházat, a keresztényeket. Váratlan fordulat következik be nála, a damaszkuszi találkozás a feltámadt Krisztussal. Leveleiben olvassuk, érezzük, hogy ott van a csodálatos eseménynek a jelenléte: „Tudom, kinek hittem és biztos vagyok benne!”
Krisztus feltámadásával egy új teremtés kezdődött el. Ő a feltámadással teljesen átalakult, átment egy végleges életbe, már nem vonatkoznak rá ennek a világnak a törvényei. Zárt ajtók mögött megjelent, ő már nem hal meg többé. Az emmauszi tanítványok mentek vele és hosszú időn át nem ismerték fel, csak amikor megmutatta magát a kenyértöréskor. Aztán 40 napon keresztül megjelent az apostoloknak: tanította és megerősítette őket. Pünkösdkor, ami az 50. nap húsvét után, Jeruzsálem tele volt zarándokokkal, akik mind zsidók voltak, de a diaszpórában éltek, mindegyikük más és más nyelvet beszélt. A sínai emlékszövetség ünnepe volt ez a nap, és ezen a napon történt meg a Szentlélek elküldése. Az erős szél, a lángnyelvek, mind a Szentlélek hatalmáról beszélnek. Az apostolok elteltek Szentlélekkel és különböző nyelveken kezdtek beszélni, ahogyan a Lélek szólásra indította őket. Mindez azt jelenti, hogy az apostoli egyháznak a küldetése kezdettől fogva egyetemes, katolikus, minden néphez, minden nyelvhez el kell vinni Krisztus evangéliumát.
Megszólítva a bérmálkozókat, mondandóját így folytatta: Most ti is megkapjátok a Szentlelket, a Szentlélek ajándékait, és az Egyház teljes jogú tagjai lesztek és részesei a katolikus küldetésnek. Ez mindenkihez szól. Azt látjuk, hogy akit eltölt a Szentlélek, aki találkozik a feltámadt Krisztussal, annak a lelkét öröm tölti el.
Püspök atya egy neves, a Szovjetunióban nevelkedő fiatal írónőről felvillantott pillanatképpel mutatta meg, hogy az ateista, hit nélküli élete hogyan változott meg egy egészen rendkívüli élmény hatására, miként lett istenhívő. A másik példa arról a fiatalemberről szólt, akit Lajos püspök atya készített fel az elsőáldozásra, bérmálásra. Az ő lelkét örömmel töltötte el, hogy minden vasárnap szépen felöltözve ment a szentmisére.
Nektek is kedves bérmálkozók, tanúknak kell lennetek. Hirdetnetek kell azt az örömet, hogy Krisztus feltámad, itt él köztünk és bennünk. Isten örök életre hívott bennünket, és ez már most megkezdődik: keresztséggel, kegyelemmel, hogy Krisztus jelen van köztünk és bennünk, erőt és örömet ad nekünk már itt a földön is. Nekünk az a küldetésünk, hogy megdöbbentsünk másokat, mi a hitünket komolyan vesszük. Ha van is nehézség, azért ne felejtsétek el, hogy szentek és vértanúk kortársai vagyunk.
A következőkben már a napjainkban történt keresztényüldözésről hallottunk. Püspök atyát meglátogató három iraki fiatal pap mesélt az átélt borzalmaikról, az iszlám állam seregének kegyetlen gyilkolásairól. Elmondásuk szerint egyik támadás során ketten haltak meg, sokan megsebesültek. A Szűzanya jelenléte megmentette az életüket.
Ezek az emberek nem tagadják meg a hitüket, akár vértanúságot is vállalnak Krisztusért. Mindig gondoljunk arra, hogy nekünk még ilyen jellegű áldozatot nem kell hozni, persze lelkiekben, szellemiekben már most is üldözik a keresztényeket nálunk is és főleg Nyugat-Európában. A Szentlélek Úristen pontosan ahhoz ad erőt nekünk, hogy ott ahol vagyunk, hűségesen tanúságot tudjunk tenni Krisztusról.
Mi most azért imádkozunk és kérjük a Szentlelket, hogy jöjjön, erősítsen meg benneteket, hogy aztán a Szentlélektől megerősítve a ti arcotokon mindig ott ragyogjon a feltámadottnak az öröme, és így tudjatok hiteles tanúi lenni Krisztusnak.
A bérmálandók megújították keresztségi fogadalmukat, majd ünnepélyes ígérettételük és az értük szóló könyörgés elhangzása után a bérmáló püspök megkente homlokukat a szent krizmával. A szentliturgia ezután az egyetemes könyörgésekkel folytatódott.
A szentmise végén a megbérmáltak nevében Varga Fanni mondott köszönetet Varga Dávid ministráns kíséretében.
A záróáldást megelőző percekben plébánosunk megköszönte a püspök atya szolgálatát, és felkérte nyolc megbérmált fiú jutalmának átadására. Szorgalmas ministrálásukért egy-egy szép könyvet kaptak ajándékba: Csitei Zoltán, Henye Máté, Horváth Zalán, Sajtos Ferenc, Sajtos Mátyás, Tóth Benedek, Tóth Mihály, Varga Dávid

A templomi ünneplés az iskolák bérmálkozóinak csoportos fényképezésével ért véget.
szöveg és kép: DukainéM.