Jézus Szent Szívének ünnepén este ½ 7 órakor a kitett Oltáriszentség előtt a Jézus Szíve litánia éneklésével kezdődött az ünnepi szertartás Radó Tamás plébános vezetésével, felajánlva magunkat Jézus Szívébe.  

Az este 7 órakor kezdődő szentmisét pedig dr. Szalai Gábor atya, a járvány ideje alatt meghaltakért mutatta be. 
Béke fejedelme, szentséges Istenünk,
Úr Jézus szent Szíve, békéért esdeklünk.
Békét adj szívünknek, békét családunknak,
Békét nemzetünknek, békét a világnak!
Szűz Mária szíve, kérünk békét kérve,
Fiad szent Szívénél közbenjárónk légy Te.
Békét adj szívünknek, békét családunknak,
Békét nemzetünknek, békét a világnak!
A Szent Szív a vallásos lélek számára Jézusnak az emberért való önfeláldozó, megváltó szeretetét állítja oda követelményül. A kultusz nyomai már a középkorban, így kódexirodalmunkban is felbukkannak. A kultuszt Alacocque Szent Margit látomásai (1673–1625) szentesítették: a megjelenő Jézus különösen az emberi hálátlanságot fájlalta, és a Szív tisztelőinek az engesztelést, a hónap első péntekjén való gyónást, áldozást kötötte lelkükre. Margit mindjárt a Szent Szív különös oltalmába ajánlotta magát. Ezt a felajánlást később egészen napjainkig jámbor egyének és közösségek, városok és nemzetek követik. Maga XI. Pius az Egyházat is a Szív oltalmába ajánlotta. Alig van hazánkban templom, ahol Jézus Szent Szíve-szoborral, képpel ne találkoznánk A Szent Szív ikonográfiájának első jelentős hazai barokk emléke a tihanyi bencés templom oltára, továbbá a jezsuiták vízivárosi templomának képe. A márianostrai hajdani pálos templom oltárképén Jézus hatalmas szívéből kereszt nő ki, jelképezvén a szeretetből vállalt halált.
(Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium _ részlet)