Fíliáink

Házhely - Sarlós Boldogasszony templom

1923-ban Eszterházy Pál herceg telket osztott Kapuvár északi részén nem messze a Magas úttól. A terület közepén kijelölt négy központi telket; ebből kettőt az egyház javára szánt, templom és plébánia építésére. Sajnos ez a gazdasági nehézségek, a ferencesek Kossuth utcai letelepedése miatt, majd a kommunizmus uralma alatt nem valósulhatott meg. 1987-ben a Magyarok Nagyasszonyának ünnepén határozta el az Egyházközség a templom felépítését. Különféle betartások, a rosszindulat megnyilvánulásai, szinte folyamatos akadályoztatások után kaptuk meg az építési engedélyt. Alapkőletétel 1989 júniusában volt, melyet Dr. Pataky Kornél győri megyéspüspök végzett. A tervet Jáky György győri építész, festőművész készítette el. A kivitelezés a kapuvári Városgazdálkodási Vállalat részvételével, Papp Imre főmérnök és Rinner Sándor építész vezetésével történt. A műszaki ellenőr Lukácsi István építész volt.

A templom sarlóhoz hasonló elrendezésű, külön belső kápolnával, a nagyterem területe 250 m2. Létrejötte a Kapuvárott élő emberek adományainak, a győri egyházmegyében tartott gyűjtéseknek, külföldi segélyszervezetek, külföldön él kapuváriak, valamint a vállalatok anyagi, természetben nyújtott támogatásának köszönhető. Külön köszönet a Termelőszövetkezetnek és a Diadal Ruhaipari Rt.-nek.

A templom elkészültével 27 milliós értékkel - ebből emberi közmunka és vállalatok segítsége közel 4 millió forintot tett ki - gyarapodott az Egyházközség és Kapuvár városa. Köszönet mindezért mindenkinek, de elsősorban az Úrnak aki ehhez erőt, buzgóságot és sok kitartást adott.
A felszentelés 1991. szeptember 12-én történt, melyet Győr püspöke Dr. Pápai Lajos végezett el. A megépült templom lassan szépült, mint az új családi házak. Az eltelt több mint tíz esztendő alatt szinte minden elkészült: oltár, oltárkép, liturgikus tér a berendezéseivel. A padtömbök, keresztút és a színes ablakok Perlaki István üvegfestő-iparművész munkái. 1998-ban a gartai születésű Kiss-György Barnabás ferences szerzetes atya két új harangot ajándékozott a templomnak. Ő szinte évenként segíti adományaival, ajándékaival a számára nagyon kedves Szűz Anya templomot. A nagy hálaadás 2001. szeptember 12-én történt, amikor köszönetet mondott a plébánia papsága, az Egyházközség, hívek és vendégek a sok isteni erőért melyben tíz éven keresztül részesült a Házhely lakossága. Mintegy a munkálatok lezárásaként új, digitális, két manuálos villanyorgonát szenteltünk, hogy az Istent dicsőítő énekek szebbé tehessék az istentiszteleteket.
A templomépítők: Zsebedics József kanonok-plébános, Szakály Gyula káplán, Horváth Ferenc lelkész, a kerületi esperes Horváth István prépost-kanonok, gartai plébános, a Szent Ferenc templom igazgatója pedig Horváth Brunó főesperes. Az Egyházközség elnöke Kiss M. Gyula, alelnök Varga István, templomatya pedig Németh István.
 Zsebedics József címzetes kanonok, nyugalmazott plébános pünkösd vigíliáján hunyt el, életének 77., papságának 53. évében. 2018. május 30-án püspöki gyászmise keretében helyezték örök nyugalomra, akarata szerint az általa épített kapuvár-házhelyi Sarlós Boldogasszony-templomban.
További képek a templomról

A szentély

A karzat

 


Az oltárkép

Az új üvegablak
 
 Szentmisék rendje:
Nyáron (04.01.-09.30.)

péntek: 17.30

vasárnap: 08.00
Télen (10.01.-03.31.)

péntek: 16.30

vasárnap: 08.00

 Öntésmajor - Szent Pál templom

Az Eszterházi Hitbizomány egyik régi majora Öntés. Az embereket fogatokkal, később lóvasúttal szállították a kapuvári Nagytemplomba. A majornak már 1870-ben volt uradalmi iskolája kántortanítóval. Ezen iskolát a tanítólakással együtt többször átépítették. 1934-ben a Hitbizomány oltárfülkét építtetett az iskola nagytereméhez. Ebben helyezték el a homokkőből készült oltárt, rajta pedig a védőszentnek, Szent Pál apostolnak szobrát. A hívek anyagilag hozzájárultak az istentisztelethez szükséges felszerelések megvásárlásához. Ezentúl nagy ünnepeken a plébánia papsága, majd a Kapuvárra telepített ferencesek járnak ki misézni. Az első tanítók Szabó Kálmán, Smidt Elek, majd Kiss V. Pál segítették ezen munkát, sőt ellátták a vasárnapi litániákat, később a kántorizálást. A második világháború utáni idők nagy társadalmi változásai után, a kommunista vezetés faajtóval lezárta az oltárfülkét ezzel akadályozva a lelkipásztori munkát. Ettől kezdve a földhöz juttatott volt öntési cselédek gondoskodtak a lelkipásztorok szállításáról. Az erőszakosan megszervezett termelőszövetkezet létrejötte után pedig minden feladat a kapuvári plébániára hárult, még az Öntésmajorba jutás nehézségei is.
Miután 1976 májusával teljesen megszűnt az iskola, a nagytermet különböző szolgáltatásokra használták, többek között misézésre is. Az 1982-es esztendő nagy változást hozott. Lebontották a régi tanítólakot, új orvosi rendelőt és postát építettek, a régi tantermet a kis irodával együtt a Városi Tanács engedélyével kápolnává alakították.
Ekkor lesz kicsike temploma Öntésnek. A hatalmas munkával (sok társadalmival) és anyagi áldozattal létrehozott istenházát Dr. Pataky Kornél megyéspüspök szentelte fel 1982 szeptember 18-án Orbán Imre templomatya kérésére. Ettől kezdve a plébános Zsebedics József, Szakály Gyula és Kapui Jenő káplánok rendszeresen miséznek az öntésmajori Szent Pál templomban. 1985-ben új harangtorony épült az iskolaudvarban, majd telekcserék és épületvásárlások következtek. Az egyházközségé lett a templom, valamint a volt iskolaudvar, melyet szép karácsonyfafenyők díszítenek. A fenyőfák növekednek, a templomot megtöltik az öntésiek, vannak ministránsok, felolvasók és énekesek. Várjuk a vidék fejlesztését, mely Kapuvár egyes számú választókörzete részére is gazdasági, társadalmi és lelki fejlődést hozna.
2018-2019-ben az öntési templom külsőleg és belsőleg egyaránt megújult. A felújítás az Egyházközség a Hívek és Kapuvár Város Önkormányzatának segítségével valósulhatott meg. 

További képek a templomról

 

 
Szentmisék rendje:
 
Nyáron (04.01.-09.30.)

vasárnap: 09.30
Télen (10.01.-03.30.)

vasárnap: 09.30

 Tőzeggyármajor - Nagyboldogasszony templom


A szentély

Az épület 


Nagyboldogasszony szobor
Szentmisék rendje:
Nyáron (04.01.-09.30.)

vasárnap: 10.45
Télen (10.01.-03.30.)

vasárnap: 10.45

Kapuvár - Assisi Szent Ferenc templom 


 

Szentmisék rendje
Nyáron (04.01.-09.30.)
Szombat: 17.30
Vasárnap: 11.30
Télen (10.01.-03.30.)
Szombat: 16.30
vasárnap: 11.30