A kapuvári Sarlós Boldogasszony-templom külső felújításának befejezését követően 2020. szeptember 11-én 17.30 órakor kezdődött szentmise keretében Dr. Veres András egyházmegyei főpásztor áldotta meg. Koncelebrált: Radó Tamás plébános Az oltárszolgálatban Simon Dávid diakónus segített.
A templomhoz érkező püspököt és az asszisztenciát Tóth Imre alpolgármester, egyházközségi alelnök köszöntötte, képviselve Kapuvár polgármesterét és a Szent Anna Egyházközséget. Bevezetőjében a 29 évvel ezelőtti ünnepi eseményre emlékeztette a jelenlévőket. Dr. Pápai Lajos akkori megyésfőpásztor 1990. szeptember 12-én szentelte fel Kapuvár város akkor új templomát. A továbbiakban arról beszélt, hogy milyen pénzügyi támogatásból valósulhatott meg a templom felújítása: a kormányzat Bethlen Gábor Alapkezelőjétől elnyert pályázati összegből, Kapuvár Város Önkormányzatától kapott pénzösszegből, valamint Zsebedics József kanonok hagyatékával kiegészítve, és a hívek adományából. Szakemberi precizitással sorolta az elvégzett munkálatokat: megújult a tetőhéjazat, javításra kerültek a bádog-szerkezetek, a vakolt homlokzat többrétegű vízlepergető festést kapott. A fa nyílászárók fakonzerváló, felújító lazúrozást kaptak, és a felfagyott külső kőburkolatokat is helyreállították. Örömmel nyugtázta, hogy az összefogás eredményeként tetőtől-talpig megújult a templom. Sőt a munkálatok során a templom harangját is sikerült megjavítani. A templom melletti kereszt Vargyas József kőfaragó mester szorgalmas munkája által újult meg, köszönet érte. Kérte a megjelent híveket, különösen a házhelyieket, hogy sokszor töltsék meg imádságos lelkülettel ezt a szép templomot. 
    A következőkben kitért arra, hogy az ünnepi alkalom kapcsán esküt tesznek a Plébániai Tanácsadó Testület új és korábbi tagjai. Megköszönte, hogy elvállalták a testületi tagságot és vele járó felelősségteljes munkát.
    A köszöntőbeszéd elhangzása után Veres András püspök megáldotta a Sarlós Boldogasszony-templomot, köszönetet mondott mindazoknak, akik közösen összefogva, bármilyen formában részt vettek e szép templom megújításában. 
    A megyés főpásztor szentbeszédében hangsúlyozta: „Napjainkban rengeteg impulzus ér minket, és ezeket megszűrni nem biztos, hogy mindenki mindig elég bölcs. Azért imádkozunk, hogy mindig csak olyanokat gondoljunk és cselekedjünk, ami Isten gyermekeihez méltó. Pál apostol azt írja a Galateákhoz írt levélben, hogy a lélek gyümölcsei: szeretet, bölcsesség, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, önmegtartóztatás. Mindezekkel szembesítjük azokat az érzéseket, gondolatokat, indulatokat, amelyek esetleg bennünk támadnak, akkor már egészen biztosan nem fogjuk azokat elkövetni, hanem a lélek erejével egészen másképpen fogunk cselekedni, ahogy az Isten gyermekeihez illő és méltó. Krisztus megígérte mindnyájunknak a Szentlelket, aki segít bennünket abban, hogy mindig helyesen gondolkodjunk, érezzünk és cselekedjünk. Ezért kell imádkoznunk, újra és újra, hogy a Szentlélek hassa át gondolatainkat érzéseinket és cselekedeteinket. Pál apostol a Rómaiaktól azt kéri: Ne hasonuljunk ehhez a világhoz, amely manipulál, és manipulált, amely sok-sok embert a maga hatása alá állít és gonosszá, gőgössé, önteltté, erőszakossá tesz, ahogy azt tapasztaljuk esetleg nap mint nap. Egy felújított templom megáldásakor fontos üzenet ez mindnyájunk számára. Minden megkeresztelt ember az életszentségre kapott meghívást, az üdvösségre és arra, hogy a gondviselés által a reábízottakat is ezen az úton vezesse. Krisztus azért alapította az egyházat, hogy mindenkit segítsen el az üdvösségre. Ebben megvan minden egyháztagnak, minden megkereszteltnek a feladata. A Plébániai Tanácsadó Testület tagjai arra kaptak megbízást a közösség bizalmából, hogy ennek a helyi egyházi közösségnek az élén járjanak, plébánosuk, papjaik segítségével és az egész hívő közösséget segítség az üdvösség útján haladni. Ez a bizalom mindenkinek kell, hogy bátorítást adjon. Az ő feladatuk az is, hogy másokat is meghívjanak erre a szolgálatra. Biztos vagyok benne, hogy itt Kapuváron is vannak szép számban olyanok, akik arra várnak, hogy valaki megszólítsa őket és kifejezze feléjük bizalmát. Tegyék meg ezt bátran, még ha sikertelenül is. Csak így növekedhet az a közösség, akik készek ezért az egyházközösségért, ezért a plébániáért felelősséget vállalni, áldozatot hozni. Azért is imádkozom ebben a szentmisében, hogy önök, akik esküt tesznek, hogy ezt a helyi egyházat akarják szolgálni minden tudásukkal és erejükkel, erősek tudjanak maradni minden körülmények között a hitben. Hiszen ez a szolgálat is csak akkor lesz igazán hatékony, példaértékű, másokat is magával ragadó, ha igazi hitből, igazi egyházszeretetből fakad. Ennek az alapja, forrása az a szentségi élet lehet, amit a bűnbánatban és az eucharisztiában kapunk megerősítésképpen nap mint nap.„
    A szentbeszéd elhangzása után a PTT tagjainak közös eskütétele következett. 
Az ünnepi szentmise a pápai és a magyar himnusz közös eléneklésével ért véget.
A püspöki áldást követően a Szent Gellért-díj átadására került sor. A kitüntetett Budai Istvánné igazgató-helyettes laudációját Kriston Pál KESZ-igazgató, püspöki szertartó olvasta fel. 
    Itt említem meg, hogy a Páli Szent Vince Katolikus Iskolaközpont tanévnyitóján Bíró Péter igazgató köszönte meg Budai Istvánné Piroska áldozatos munkáját, aki 40 év pedagógusi szolgálat után nyugdíjba vonul. Lelkiismeretes munkájáért Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozott a kiváló pedagógusnak. Szívből gratulálunk!
    Az ünneplés szeretetvendégséggel ért véget.